Ohýbání právních zásad v praxi aneb jak zneplatnit tisíce rozhodčích nálezů

Rozhodčí řízení bylo zavedeno do českého právního řádu přijetím zákona č. 216/1994 Sb., ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Prvních deset let se přijímaly rozhodčí nálezy a vykonávaly, jak zákon umožňoval. Jedinou možností revize rozhodčího nálezu bylo podání žaloby k soudu na přezkum tohoto nálezu, která musela být podána do tří měsíců od doručení rozhodčího nálezu.

V rámci rozhodčího řízení se mohlo dít i spousta nekalostí, když na nějaké extra podrobné a spravedlivé projednání případů nebyl čas, ostatně to od rozhodčího řízení ani nikdo neočekával, včetně advokátů a soudců. V drtivé většině případů se rovněž žalovaný nijak výrazně nebránil. Ten si této nekalosti všiml až teprve v exekuci, kdy se snažil nějakým způsobem zvrátit nepříznivé rozhodnutí (rozhodčí nález), které bylo exekuováno.  Pokud bylo po lhůtě na podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu, nic s tím nezmohl. I podle Ústavního soudu šlo v rozhodčím řízení především o rychlé a efektivní řešení sporu a nikoli o nalézání spravedlnost jako v řízení soudním. Každý se v zásadě může rozhodnout, jaký typ řízení v případě sporu podstoupí.

V dalším desetiletí rozhodčí řízení začaly používat různé úvěrové společnosti, které prostřednictvím rozhodčích nálezů začaly vymáhat i přemrštěné příslušenství svých pohledávek. Začal to být problém. I když problém byl spíš ve snadném a neodpovědném zadlužování spotřebitelů a nikoli v rozhodčím řízení jako takovém. Rozhodčí řízení však uskutečnění a zneužití tohoto neodpovědného zadlužovaní dost pomohlo a usnadnilo.

Tento problém s neodpovědným zadlužováním by však vznik stejně, i když by zde rozhodčí řízení nebylo. Kdyby byly pohledávky vymáhány na soudech, dopadlo by to pravděpodobně obdobně jako v rozhodčím řízení, jelikož drtivá většina těchto dlužníků se o své dluhy nezajímala a řízení u soudu by končilo vydáním platebního rozkazu nebo kontumačního rozsudku.

Každopádně si soudy daly za úkol nějakým způsobem korigovat tuto praxi.  Za nejelegantnější považuji závěry některých soudů o tom, že ve spotřebitelských vztazích (podnikatel vs. spotřebitel), není možné využívat rozhodčí řízení, protože evropská směrnice o ochraně spotřebitele zakazuje ujednání, která jsou v neprospěch spotřebitele, za což může být považováno i rozhodčí řízení.

Místo toho se ústavní soud vydal cestou, kdy dovodil, že rozhodčí doložka, která se odvolává na nějaký rozhodčí řád rozhodčí společnosti je neplatná pro rozpor se zákonem, protože dle zákona o rozhodčím řízení může rozhodčí řád vydávat jenom stálý rozhodčí soud (tedy pouze Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky). Nutno říci, že takový rozhodčí řád používali prakticky všichni. Používání takového rozhodčího řádu totiž žádný předpis nezakazoval.   A jelikož jsme v soukromém právu, má dle ústavy platit zásada, co není zakázáno je dovoleno.

Tady najednou dovozuje ústavní soud z toho, že zákon uvádí, že rozhodčí řád vydává stálý rozhodčí soud, zákaz toho, že by to mohl udělat někdo jiný. Je to obdobné, jako když by byly prohlášeny za neplatné smlouvy, které byly uzavřeny způsobem výběru, který obsahuje zákon o veřejných zakázkách, pokud by tento mechanismus použili i podnikatelé mezi sebou a nikoli orgány veřejné správy, které se mají tímto postupem řídit.

Další tisíce rozhodčích nálezů pak byly zneplatněny na základě dalšího názoru Ústavního soudu, že neobsahovaly transparentní výběr rozhodce, když se tento výběr uskutečňoval z nějakého neuzavřeného seznamu, např. ze seznamu advokátů. Což také trochu drhlo, neboť pokud byl advokát rozhodcem, tak byl samozřejmě postižitelný dle etických předpisů České advokátní komory, takže určitá míra spravedlnosti při tomto rozhodování v rozhodčím řízení přítomna byla. Když by totiž tendenčně rozhodl soudce, snížili by mu plat, když by to dělal v nějakém velkém rozsahu, přišel by o talár a mohl jít klidně do advokacie. Když by ovšem stejně postupoval advokát jako rozhodce, mohla by ho Česká advokátní komora vyloučit a už by žádné právní služby poskytovat nemohl.

V praxi pak docházelo ke kuriózním výsledkům, kdy byla podána žaloba na zrušení rozhodčího nálezu, která byla zamítnuta. Byl podán návrh na exekuci na základě rozhodčího nálezu, který nebyl soudem zrušen, takže byl určitým způsobem prověřen. Nicméně exekuce byla zastavena, protože je rozhodčí nález dle názoru Ústavního soudu nevykonatelný. Takže stát umožní vydat exekuční titul, umožní ho i zrušit, nezruší ho, ale odmítne ho vykonat. Tímto značně trpí autorita práva, pokud tedy máme existující exekuční tituly, tak nechť jsou to opravdu exekuční tituly a jsou opravdu vykonány, nebo nechť jsou nějakou hodnověrnou cestou zrušeny.

Pokud stát má zájem s praxí nespravedlivých rozhodčích nálezů něco dělat, tak je to především otázka techniky, jak to udělat. Rozhodně by to mělo být uděláno nějakým aktem práva ať již individuálním, kdy se konkrétní rozhodčí nálezy zruší v nějakém řízení (dokážu si představit posunutí oné 3 měsíční lhůty), nebo plošně právním předpisem. Dělat to ale výkladem soudu, který je sám o sobě dosti sporným, mi nepřipadá jako právně srozumitelné řešení těchto otázek, alespoň pro mne.

Pokud stát přijme úpravu takovou, že je možné řešit spory (i spotřebitelské) v rozhodčím řízení, tak by to měl také skutečně umožnit a nikoli pak výkladem dovozovat to, že to prakticky nejde. Raději ať stát rozhodčí řízení ve spotřebitelských sporech zakáže, aby bylo jasno. Ať nepředstírá, že něco možné je, když to v praxi nelze uskutečnit. Několikrát jsem se v dovoláních a ústavních stížnostech mírně jízlivě ptal na to, jak má tedy vypadat rozhodčí doložka, aby bylo možné podle ní korektně rozhodčí řízení vést. Zatím jsem se to z vyšších pater justice nedozvěděl. Škoda, že se z mnohých rozhodnutí dozvídáme jenom to, že je něco špatně a nikoli to, jak to má být dobře.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT