O námitce podjatosti, aneb justiční šikana není podjatost

Jendou jsem dostal na vymáhání 15 směnek od jedné společnosti. Šlo o směnky vlastní na směnečném formuláři a řádně vyplněné, takže platné. Napsal jsem 15 žalob a donesl na podatelnu soudu. Celkem se o řešení těchto směnek v rámci rozvrhu práce, který jsem dodnes nepochopil, podělilo 7 soudců. Všichni soudci postupovali, jak mají a jak je obvyklé, prostě vydali směnečné platební rozkazy, které doručovali dlužníkům. Nicméně se našla jedna soudkyně, která se rozhodla, že jednomu dlužníkovi zkrátka pomůže.

Jelikož směnečným věřitelem byla jakási investiční společnost (v názvu měla slovo invest), tak se domnívala, že to jsou nějací lichváři a proto začala jednat. Nejprve mne vyzvala, abych předložil smlouvu o úvěru, která se ke směnce vztahuje. Vysvětlil jsem paní soudkyni, že vůbec netuším, zda směnka kryje nějaký úvěr, nebo z čeho vzešla a že neřeším úvěr, ale směnečnou pohledávku. A jako věřitel ze směnky mám soudu pouze předložit prvopis směnky a tvrdit, že nebylo zaplaceno, což jsem učinil. To paní soudkyni neuspokojilo a poučila mně, že ji moje úvahy nezajímají, abych předložil, co mi nařídila. Na což jsem jí odpověděl v tom smyslu, že dle občanského soudního řádu má soud vydat směnečný platební rozkaz, pokud žalobce předloží v prvopisu směnku, o jejíž pravosti nemá soud důvod pochybovat, jinak nařídí jednání. Takž jsem paní soudkyni vyzval k tomu, aby dodržovala zákon a vydala buď směnečný platební rozkaz anebo nařídila jednání, žádný jiný postup není možný, tedy že mne nemá co vyzývat, abych předložil např. nějakou smlouvu o úvěru. Soudkyně kontrovala tím, že naopak pochybnosti o směnce má, jelikož na ni není uvedeno jméno a příjmení výstavce. K čemuž jsem soudkyni vysvětlil, že jméno a příjmení výstavce není podstatnou náležitostí směnky, tou je jenom podpis výstavce a nikoli jméno, příjmení ani jiný identifikační údaje výstavce směnky, takže má stále postupovat podle zákona a vydat směnečný platební rozkaz nebo nařídit jednání. Což opětovně neudělala, navíc moji žalobu i s kopií směnky poslala dlužníkovi (to se dělá až při vydání směnečného platebního rozkazu), aby jí sdělil, zda souhlasí s tím, aby vydala směnečný platební rozkaz. To byl už opravdu vrchol, neboť směnečné řízení v té době bylo založeno na určitém momentu překvapení, kdy dlužník měl jenom 3 dny na námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu, takže neměl moc času vymýšlet různé konstrukce a legendy, jak se na směnku dostal jeho podpis. Nicméně tohle se nestalo a soudkyně tak dala dlužníkovi k obraně prakticky neomezenou lhůtu. Opětovně jsem tedy soudkyni vyzval k tomu, aby postupovala podle zákona, tedy buď vydala směnečný platební rozkaz anebo, pokud má nějaké pochybnosti (ostatní soudci je neměli, ale budiž), aby nařídila jednání. Soudkyně reagovala tak, že si nemám dovolovat ji vyzývat k tomu, aby dodržovala zákon, a pokud toho nezanechám, že mne nahlásí na Českou advokátní komoru a navíc bude mít můj postup dohru v našich ostatních kauzách. Skvěle, měl jsem tedy černé na bílém od soudkyně potvrzeno, že mne zařízne, pokud budu tak opovážlivý a budu ji nutit, aby dodržovala zákon. Říkal jsem si, co jiného můžeš chtít, to je přece krásný důkaz o podjatosti. Paní soudkyně opravdu splnila, co mi slíbila. Soudila nějakou jinou směnečnou věc uvedené společnosti, nicméně směnka oproti těm dřívějším směnkám vůči, kterým měla výhrady, jméno a příjmení výstavce obsahovala, takže v tomto ohledu si paní soudkyně neměla nač stěžovat. Nicméně opětovně směnečný platební rozkaz nevydala. Podal jsem tedy námitku podjatosti s vysvětlením celé geneze příběhu se směnkami a postupem paní soudkyně. Vrchní soud, který o mojí námitce podjatosti rozhodoval, mi odpověděl následující: podjatost je definovaná jako poměr soudce k věci nebo k účastníkům řízení. O to v uvedené věci nešlo, v této věci šlo o to, že soudkyně postupuje zcela mimo zákonný rámec. Pokud by tedy byla žaloba zamítnuta, šlo by bezpochyby o vady řízení, což by bylo odvolacím důvodem a takový rozsudek by byl na zrušení. Navíc mne neopomněl vrchní soud poučit o tom, že dle Ústavy a Listiny základních práv a svobod jsou soudci nestranní a nezávislí, a že to je snad pro mě dostatečnou zárukou, že tomu tak je.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT