Jak ponížit věřitele

Pokaždé, když se uvažuje, že je třeba něco udělat s exekucemi, se vzedme rozhořčenost nad tím, že je spousta exekucí neoprávněných. Nicméně každou exekuci musí nařídit soud, tedy stát. Takže jestli stát prostřednictvím jiných orgánů poukazuje na nezákonnost exekucí, pak si má zamést před vlastním prahem. Ještě jsem neslyšel, že by stát sebekriticky řekl, že něco podcenil nebo někde zaspal. Jednodušší je však ukázat na nějakého viníka, nabízí se věřitelé.

Nedávno jsem zastupoval věřitele, který půjčoval peníze. Bylo to ještě v době, kdy neexistovaly žádné nálezy Ústavního soudu o tom, že rozhodčí řízení je prakticky nepoužitelné pro vymáhání dluhů ze spotřebitelských úvěrů. Rozhodčí nález byl z roku 2009. Rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu, které praxi vymáhání rozhodčích nálezů problematizovaly, jsou z let 2014 a 2015, o této praxi jsme psal zde. V případě, o kterém mluvím, byla tak podána žaloba k rozhodci. Ten vydal rozhodčí nález, se kterým žalovaná souhlasila. Nikdy si nestěžovala, že by úroky byly nějaké lichvářské nebo přemrštěné, svůj dluh nepopírala a úroky uznávala. Věc se dostala do exekuce, kde se nic nevymohlo. V průběhu exekuce podala dlužnice na sebe návrh na oddlužení. V rámci oddlužení dlužnice celý dluh z půjčky uznala a v rámci oddlužení měla zaplatit onu 1/3 dluhu. To však neudělala. Proto bylo oddlužení zrušeno a věc byla vyřešena konkurzem. Po zrušení konkurzu pro nedostatek majetku znovu pokračovalo exekuční řízení. Dlužnice, tentokrát posílená advokátem, podala návrh na zastavená exekuce, že je exekuce vedena na základě neplatného rozhodčího nálezu.

Se zastavením exekuce klient nesouhlasil, protože paní několikrát svůj dluh uznala a nikdy ho nezaplatila. Zastavení nedávalo smysl, protože pokud by byla exekuce zastavena, stejně bude znovu podán nový návrh na exekuci, jelikož exekučním titulem tentokrát nebude rozhodčí nález, ale seznam přihlášených pohledávek uznaných v insolvenčním řízení. Nicméně dluh, který by se exekuoval je totožný – půjčka peněz.

Věc byla exekutorem předána na rozhodnutí soudu, který exekuci zastavil a věřiteli uložil zaplatit dlužníkovi náklady řízení a exekutorovi taky. Takže skvěle, dlužník svůj dluh uznává, neplatí, ale exekuovat nejde a musí se mu zaplatit. Exekutor nic nevymůže a taky se mu musí platit. Soud v odůvodnění uvedl, že uložil povinnost zaplatit náklady řízení proto, že to byl věřitel, který zavinil zastavení řízení. Mělo se to stát tak, že důvěra věřitele v ustálenost judikatury nemohla být absolutní, neboť se prý určité náznaky, že něco není s rozhodčími nálezy v pořádku, údajně objevily v judikatuře Vrchního soudu v Praze již v roce 2009.

Sice nevím, kde bych se dostal k rozhodnutím Vrchního soudu, které se na internetu nezveřejňují, ale dobře. Podal jsem proto odvolání. Pouze do nákladů řízení, nikoli do vlastního zastavení. Přišlo mi opravdu absurdní, aby v případě, že se dlužník vyhne plnění závazku, který uznává, se mu má za to ještě platit. Poukazoval jsem na to, že když soud může exekuci zastavit pro nezákonnost kdykoli i bez návrhu, tak to měl udělat už dávno a nemusel čekat na to, že návrh podá najatý advokát a vzniknou tam náklady řízení. Navíc platí zásada, že soud zná právo, nikoli, že právo zná věřitel. Byla tak povinnost soudu řízení s tímto zdůvodněním zastavit a nikoli povinnost věřitele podávat návrh na zastavení exekuce. Navíc v době, kdy jsem měl dle soudu návrh na zastavení exekuce podat, byla exekuce ze zákona přerušena, protože se konalo insolvenční řízení. Tam bylo schváleno oddlužení a čekalo se, zda dlužník svůj návrh na oddlužená skutečně splní. Dluh by tak v případě splnění slibu dlužníka s částečnou úhradou zanikl splněním oddlužení.

Výsledek byl ten, že odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a navíc uložil věřiteli zaplatit náklady odvolacího řízení.

Skvělý přístup k tomu, jak vyřešit problém exekucí. Dát věřitelům za uši, že si dovolili spolehnout se na stát při vymáhání dluhů a jejich odbornost poznat (i zpětně), zda je exekuční titul platný a vykonatelný. Když věřitel měl podle soudu mít již v roce 2009 povědomí, že jeho exekuční titul je nezákonný, tak to měl mít snad i soud sám, a neměl exekuci vůbec nařizovat.

Je opravdu vidět, že být věřitelem se stalo něco prašivého. Pomalu se význam slova věřitel posunuje ke slovu lichvář. Jenže je nutné si uvědomit, že ne každý věřitel lichvářem je. Všechny dluhy nepochází ze spotřebitelských úvěrů s přemrštěnými úroky a smluvními pokutami.

Věřitelem je mimo jiné obchodník, který prodal zboží, odvedl ze zboží státu DPH a dlužník mu ho nezaplatil. Věřitelem je dítě, kterému rodič nezaplatil výživné. Věřitelem je ten, komu byla způsobena škoda. Věřitelem je ten, komu nebyl zaplacen nájem. Uvidíme, zda tito věřitelé budou v rámci tažení proti exekucím také zpraženi ostrovtipem justice.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT