Co je možné považovat za vítězství u soudu aneb jak u soudu vyhrává Andrej Babiš

Andrej Babiš ve svém úsilí o relativizaci své minulosti tvrdí, že třikrát u soudu vyhrál spor o to, že byl jako agent StB evidován neoprávněně, a že to vyhraje zase. Souzení se v několikastupňové soudní soustavě je možné určitě přirovnat ke sportu v tom smyslu, že se vyhrává a prohrává. Souzení se v rámci celé soudní soustavy je však třeba chápat jako jeden zápas, který má více částí, kdy vyhrává ten, kdo vyhraje poslední kolo – poslední soud. Andrej Babiš to však chápe spíše jako určitou justiční ligu, kdy nezáleží, kdo vyhraje poslední kolo, ale kdo vyhrál víc zápasů.
Příběh, který se odehrával na Slovensku dokumentuje, že celá justiční soustava, která je budovaná vícestupňově, nemusí být v konkrétním případě schopná rozhodovat nestranně a nezávisle. Tak to alespoň posoudil slovenský Ústavní soud ve věci II. ÚS 285/2017.
V rámci sportu je tedy možno popsat celý justiční příběh následovně.

1. kolo: AB podal v roce 2012 žalobu na Ústav paměti národa, kde se domáhal určení, že je neoprávněně evidovaný v registračních protokolech bývalé Státní bezpečnosti jako agent. Okresní soud v Bratislavě žalobě 26. 6. 2014 vyhověl. Vyšel zejména ze svědectví bývalých příslušníků StB. Vítězství AB.

2. kolo: Ústav paměti národa podal odvolání, kde poukazoval zejména na nevěrohodnost svědků – bývalých estébáků a především bylo namítáno, že nikdo tyto svědky nezbavil povinnosti mlčenlivosti, kterou jako bývalí příslušníci StB měli. Krajský soud v Bratislavě celou věc vyřídil velmi rychle, kdy rozhodl bez jednání tak, že odvolání zamítl a rozsudek napadený odvoláním potvrdil. Vítězství AB.

3. kolo: Ústav paměti národa podal dovolání k Nejvyššímu soudu, kde opět zopakoval své námitky jako nemožnost vycházet ze svědeckých výpovědí bývalých příslušníků StB, kteří nebyli zbaveni mlčenlivosti. Zde došlo k zajímavé věci, kdy se Nejvyšší soud pokusil nějakým způsobem zhojit námitku týkající se zbavení mlčenlivosti svědků. Udělal to tak, že požádal Ministra vnitra o zbavení svědků mlčenlivosti. Což se stalo a Ministr vnitra speciálním přípisem bývalé estébáky povinnosti mlčenlivosti zbavil. Tady nastává problém, kdy Nejvyšší soud, když rozhoduje o dovolání (platí i pro českou právní úpravu), tak rozhoduje pouze tzv. kasačním způsobem, kdy hodnotí pouze právní otázky v kontextu skutkového stavu, který zjistily nalézací a odvolací soud. Není možné tento skutkový stav měnit, takže není možné provádět důkazy, které se zjišťování skutkového stavu týkají. A to je právě i zbavení mlčenlivosti. Nejvyšší soud dále důkaz oním zbavením mlčenlivosti od Ministra vnitra provedl a to nikoli veřejně. Takže tím zbavil účastníky řízení možnosti se k tomuto důkazu vyjádřit. Výsledek nicméně byl, že dovolání bylo jako nepřípustné odmítnuto a rozsudek odvolacího soudu byl potvrzen. Vítězství AB.

4. kolo: Ústav paměti národa podal ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Ústavní soud rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě a Nejvyššího soudu SR zrušil a vrátil věc Krajskému soudu v Bratislavě k dalšímu projednání, v podstatě k řádnému projednání odvolání. Důvodů, kvůli kterým zrušil Ústavní soud předcházející rozhodnutí soudů, je několik.

– Andrej Babiš bagatelizuje rozhodnutí Ústavního soudu, když tvrdí, že důvodem jeho verdiktu bylo, že měl žalovat někoho jiného. To je první důvod, ale právně šlo o to, že Andrej Babiš podal žalobu na ochranu osobnosti. Přičemž předpokladem odpovědnosti za zásah do osobnostních sfér člověka je protiprávnost. Takže pokud Ústav paměti národa zveřejňoval dokumenty, které na základě zákona zveřejňovat měl, tak se logicky nemohl dopustit ničeho protiprávního. Pokud Andrej Babiš tvrdí, že si estébáci něco vymysleli, pak má žalovat nástupnickou organizaci, tedy v tomto případě zřejmě Ministerstvo vnitra.

– Dalším důvodem je, že není možné založit rozhodnutí na nezákonných důkazech, což jsou právě výslechy bývalých příslušníků StB, kteří nebyli zbaveni mlčenlivosti. Přičemž mlčenlivosti je třeba je zbavit předem a nikoli až následně, jak to udělal Nejvyšší soud. Tím bylo porušeno ústavní právo na spravedlivý proces.

– Není možné v dovolacím řízen před Nejvyšším soudem provádět důkazy a tedy postupovat způsobem, jakým postupoval Nejvyšší soud, když požádal Ministra vnitra o zbavení způsobilosti bývalých příslušníků StB.

– Ústavní soud měl za to, že soudy nedostatečně odůvodnily, proč považují bývalé příslušníky StB za důvěryhodné svědky. Ústavní soud uvádí: vyslechnutí svědkové jako bývalí příslušníci Státní bezpečnosti ČSSR se svojí činností aktivně podíleli na prosazování komunistického režimu. Pracovní metodou příslušníků Státní bezpečnosti byla kromě jiného také lež, nemorální a odsouzeníhodné praktiky a pro naplnění cílů komunistického režimu tito příslušníci neváhali porušovat základní principy demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy a svoje vlastní zákony.
Soudy se dle Ústavního soudu musí důsledně vyrovnat s otázkou, proč považují svědky za důvěryhodné právě při jejich výpovědi před soudem, když celý obsah jejich výpovědi naznačuje, že při zakládání a vedení svazku žalobce jednali v rozporu se svými povinnostmi příslušníků Sboru národní bezpečnosti a v rozporu s vnitřními řídícími akty.
Takže jinak řečeno buď lhali tehdy režimu, kterému věrnost přísahali, a který jim zajišťoval spoustu výhod a nebo lžou nyní. Každopádně tyto okolnosti musí být vyhodnoceny při posouzení jejich věrohodnosti.

Dalším kolem pak bylo doprojednání celého případu před Krajským soudem v Bratislavě. Vzhledem k tomu, že bylo jasně řečeno, že je žalován někdo, kdo žalován být neměl, byla žaloba nakonec zamítnuta. Což nebylo žádným překvapením. Takže konečné vítězství: Ústav paměti národa.

Adrej Babiš zkoušel verdikt zvrátit i žalobou k Evropskému soudu pro lidská práva, ani tam však neuspěl. Samozřejmě nic nebrání tomu podat žalobu jinou. Problém ale bude v dokazování. Když loni Andrej Babiš objížděl se svojí vládou kraje, tak jsem se byl také podívat na jedno takové setkání. Bylo možno podávat písemné dotazy. Tak jsem se pana premiéra ptal, jestli v rámci očištění svého jména bude navrhovat jiné svědky než bývalé estébáky. To by totiž jediné mohlo mít naději na úspěch. Bohužel jsem se odpověď nedozvěděl, protože, světe div se, premiér na všechny dotazy odpověděl, a můj dotaz se někam ztratil. Příště se třeba dotaz neztratí a místo toho se ztratí pan premiér.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT